Algemene Voorwaarden (per 10 sept. 2016)

Algemene bepalingen

Aansprakelijkheid en garantiebeleid

Betalingsvoorwaarden

Voorwaarden Website ontwikkeling/ondersteuning

Voorwaarden webhosting

Storingen/Onmacht

Privacy en Geheimhouding

Opzeggen/Eindiging overeenkomst

Wijzigingen voorwaarden

Overig

Definities

JesseWillem.nl
Het bedrijf JesseWillem.nl, gevestigd in Koudum, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59678054.

JesseWillem.nl website
Onze website, bereikbaar op ons domein.

Abonnement
Een overeenkomst voor een doorlopende dienst die 1 of meerdere partijen zich verbindt om gedurende een vastgestelde tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijv. hosting of  onderhoud)  

Account
Het toegangsrecht voor de klant tot een gebruikersinterface om aspecten van de diensten te beheren en in te stellen. Het account bevat ook de configuratie en gegevens van de klant.

Klant
Natuurlijk- of rechtspersoon met wie JesseWillem.nl een overeenkomst heeft.

Diensten
De producten en/of diensten die JesseWillem.nl aan klant zal leveren krachtens een overeenkomst.

Materialen
Alle werken, zoals websites, webapplicaties, software, huisstijlen, logo's, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en al dan niet gecodeerde bestanden of gegevensdragers waarop de materialen zich bevinden.

Overeenkomst
Iedere overeenkomst tussen JesseWillem.nl en klant op grond waarvan JesseWillem.nl diensten levert aan klant.

Schriftelijk
Naast papieren geschriften geldt ook e-mail. Mits bij e-mailberichten de identiteit en integriteit van de afzender en het bericht voldoende vaststaat.  

Toepassingen met verhoogd risico
Dit zijn toepassingen waarbij een fout in de diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige schade of verlies van (persoons)gegevens met zeer hoge gevolgschade.

Copyright JesseWillem.nl 2016 - Powered by Chester